skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1972đến1986 xóa Tất cả các phiên bản Nigh, Douglas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

US joint ventures in China motivation and management of polit. risk

Daniels, John Day; Krug, Jeffrey A ; Nigh, Douglas

California management review : CMR, 1985, Vol.27(4), pp.46-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of location-related factors in US banking involvement abroad an empir. examination

Nigh, Douglas; Cho, Kang Rae ; Krishnan, Suresh

Journal of international business studies : JIBS : the journal of the Academy of International Business, 1986, Vol.17(3), pp.59-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nigh, Douglas
  2. Krug, J.
  3. Nigh, D.
  4. Cho, Kang Rae
  5. Krug, Jeffrey

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...