skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Niemantsverdriet, Karin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A perspective on multi-user interaction design based on an understanding of domestic lighting conflicts

Niemantsverdriet, Karin ; Essen, Harm ; Eggen, Berry

Personal and Ubiquitous Computing, 2017, Vol.21(2), pp.371-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-016-0998-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Multi-user Lighting Interfaces: Four strategies to implement Social Translucence

van de Werff, Thomas ; Niemantsverdriet, Karin ; van Essen, Harm ; Eggen, Berry

Proceedings of the 2016 ACM Conference Companion Publication on designing interactive systems, 04 June 2016, pp.137-140

ISBN: 9781450343152 ; ISBN: 1450343155 ; DOI: 10.1145/2908805.2909408

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Share and share alike? Social information and interaction style in coordination of shared use

Niemantsverdriet, Karin ; van de Werff, T.C.F. ; van Essen, H.A. ; Eggen, J.H.; Future Everyday

CHI '18 Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2018

ISBN: 978-1-4503-5620-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Share and Share Alike?: Social Information and Interaction Style in Coordination of Shared Use

Niemantsverdriet, Karin ; van de Werff, Thomas ; van Essen, Harm ; Eggen, Berry

Proceedings of the 2018 CHI Conference on human factors in computing systems, 21 April 2018, pp.1-14

ISBN: 9781450356206 ; ISBN: 1450356206 ; DOI: 10.1145/3173574.3173877

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user Interaction with Domestic Lighting Systems

Niemantsverdriet, Karin

Proceedings of the 2016 ACM Conference Companion Publication on designing interactive systems, 04 June 2016, pp.43-44

ISBN: 9781450343152 ; ISBN: 1450343155 ; DOI: 10.1145/2908805.2909427

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing for Multi-User Interaction in the Home Environment: Implementing Social Translucence

Niemantsverdriet, Karin ; Broekhuijsen, Mendel ; van Essen, Harm ; Eggen, Berry

Proceedings of the 2016 ACM Conference on designing interactive systems, 04 June 2016, pp.1303-1314

ISBN: 9781450340311 ; ISBN: 1450340318 ; DOI: 10.1145/2901790.2901808

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niemantsverdriet, Karin
  2. Niemantsverdriet, K
  3. Eggen, B
  4. van Essen, H
  5. van Essen, Harm

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...