skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Communications Of The Acm xóa Tác giả/ người sáng tác: Nielsen, Jakob xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncommand user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional dialogue design applied to modern user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 October 1990, Vol.33(10), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/84537.84559

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface directions for the Web

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 January 1999, Vol.42(1), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/291469.291470

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Noncommand user interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noncommand user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 4/1/1993, Vol.36(4), pp.83-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/255950.153582

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving a human-computer dialogue

Molich, Rolf ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 March 1990, Vol.33(3), pp.338-348 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/77481.77486

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The art of navigating through hypertext

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 March 1990, Vol.33(3), pp.296-310 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/77481.77483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Traditional dialogue design applied to modern user interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traditional dialogue design applied to modern user interfaces

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 10/1/1990, Vol.33(10), pp.109-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/84537.84559

Toàn văn không sẵn có

8
User interface directions for the Web
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface directions for the Web

Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 1/1/1999, Vol.42(1), pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/291469.291470

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Mac interface

Gentner, Don ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.70-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring usability: preference vs. performance. (human factors in computer testing) (High Performance Computing)

Nielsen, Jakob ; Levy, Jonathan

Communications of the ACM, April, 1994, Vol.37(4), p.66(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nielsen, Jakob
  2. Nielsen, J.
  3. Levy, J
  4. Molich, R.
  5. Nielson, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...