skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Michelle xóa Tác giả/ người sáng tác: Nichols, J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

1st international workshop on user modeling from social media

Mahmud, Jalal ; Nichols, Jeffrey ; Zhou, Michelle

Proceedings of the 2012 ACM international conference on intelligent user interfaces, 14 February 2012, pp.397-400

ISBN: 9781450310482 ; ISBN: 1450310486 ; DOI: 10.1145/2166966.2167058

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who will retweet this?: Automatically Identifying and Engaging Strangers on Twitter to Spread Information

Lee, Kyumin ; Mahmud, Jalal ; Chen, Jilin ; Zhou, Michelle ; Nichols, Jeffrey

Proceedings of the 19th international conference on intelligent user interfaces, 24 February 2014, pp.247-256

ISBN: 9781450321846 ; ISBN: 1450321844 ; DOI: 10.1145/2557500.2557502

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recommending targeted strangers from whom to solicit information on social media

Mahmud, Jalal ; Zhou, Michelle ; Megiddo, Nimrod ; Nichols, Jeffrey ; Drews, Clemens

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.37-48

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449403

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nichols, J.
  2. Nichols, Jeffrey
  3. Mahmud, J.
  4. Zhou, Michelle
  5. Mahmud, Jalal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...