skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Niard, Nadege xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogéologie du bassin de Kaboul (Afghanistan), partie I: aquifères et hydrologie ; Hidrogeología de la cuenca de Kabul (Afganistán), parte I: acuíferos e hidrogeología ; 喀布尔盆地 (阿富汗) 水文地质, I : 含水层和水文 ; Hidrogeologia da Bacia de Cabul (Afeganistão), parte I: aquíferos e hidrologia
Hydrogeology of the Kabul Basin (Afghanistan), part I: aquifers and hydrology

Houben, Georg ; Niard, Nadege ; Tünnermeier, Torge ; Himmelsbach, Thomas

Hydrogeology Journal, 2009, Vol.17(3), pp.665-677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-008-0377-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niard, N.
  2. Himmelsbach, Thomas
  3. Tünnermeier, T.
  4. Tuennermeier, Torge
  5. Tünnermeier, Torge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...