skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Xuan Hoan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Synthesis of Fe3O4-Reduced Graphene Oxide Modified Tissue-Paper and Application in the Treatment of Methylene Blue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Fe3O4-Reduced Graphene Oxide Modified Tissue-Paper and Application in the Treatment of Methylene Blue

Le, Thanh Huyen; Dao, Sy Duc; Nguyen, Xuan Hoan; Nguyen, Huu Tho; Nguyen, Xuan Viet

Le, T. H., et al. (2019). Synthesis of Fe3O4-Reduced Graphene Oxide Modified Tissue-Paper and Application in the Treatment of Methylene Blue. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 3 (2019) 56-63; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/67956; https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.4883

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of Hexavalent Chromium Contaminated Wastewater Using Activated Carbon Derived from Coconut Shell Loaded by Silver Nanoparticles: Batch Experiment.(Article)

Nguyen, Lan Huong ; Nguyen, Thi Minh Phuong ; Van, Huu Tap ; Vu, Xuan Hoa ; Ha, Thi Lan Anh ; Nguyen, Thi Hong Vien ; Nguyen, Xuan Hoan

Water, Air, & Soil Pollution, Feb 22, 2019, Vol.230(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-019-4119-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tài liệu mới 

  1. Mới từ 3 tháng trước  (1)
  2. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Xuan Hoan
  2. Nguyen, Huu Tho
  3. Nguyen, T.M.P.
  4. Nguyen, Xuan Viet
  5. Nguyen, T.H.V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...