skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Hieu xóa Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Vh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photocatalytic composites based on titania nanoparticles and carbon nanomaterials

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu ; Vu, Dinh Lam

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol.6(3), p.033001 (13pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/6/3/033001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal growth and hydrogen selective sensing of nickel oxide nanowires.(Research Article)

Le Dang, Thi Thanh ; Tonezzer, Matteo ; Nguyen, Van Hieu

Journal of Nanomaterials, 2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-4110 ; DOI: 10.1155/2015/785856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent advances in research on plasmonic enhancement of photocatalysis

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2015, Vol.6(4), p.043001 (17pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/6/4/043001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promising applications of graphene and graphene-based nanostructures

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2016, Vol.7(2), p.023002 (15pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/7/2/023002

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in graphene-based optoelectronics, plasmonics and photonics

Nguyen, Bich Ha ; Nguyen, Van Hieu

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2016, Vol.7(1), p.013002 (18pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/7/1/013002

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum theory of plasmon

Nguyen, Van Hieu ; Nguyen, Bich Ha

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 2014, Vol.5(2), p.025001 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: 10.1088/2043-6262/5/2/025001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Van Hieu
  2. Nguyen, Vh
  3. Nguyen, Bich Ha
  4. Nguyen, Bh
  5. Nguyen, Van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...