skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Sinh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Application of compressive sensing in time hopping multi-user UWB system
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of compressive sensing in time hopping multi-user UWB system

Nguyen, Van Sinh; Nguyen, Tien Hoa; Nguyen, Thuy Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28101

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Thuy Dung
  2. Nguyen, Van Sinh
  3. Nguyen, Tien Hoa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...