skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Chuc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Orientation Algorithms of a Strap-down Inertial Navigation System Using Rodrig - Hamilton Parameters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orientation Algorithms of a Strap-down Inertial Navigation System Using Rodrig - Hamilton Parameters

Nguyen, Van Chuc; Le, Anh Tuan; Nguyen, Phu Thang

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58388

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Phu Thang
  2. Le, Anh Tuan
  3. Nguyen, Van Chuc

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...