skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Thi Dieu Cam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silver doped titania materials on clay support for enhanced visible light photocatalysis

Nguyen, Thi Dieu Cam; Nguyen, Van Noi; Bui, Duy Cam, ...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27427

Truy cập trực tuyến

2
Preparation, characterization and evaluation of catalytic activity of titania modified with silver and bentonite
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation, characterization and evaluation of catalytic activity of titania modified with silver and bentonite

Nguyen, Dinh Bang; Nguyen, Thi Dieu Cam; Dao, Thanh Phuong; Tran, Hung Thuan; Nguyen, Van Noi; Ahn, Daehee

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28669

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation, characterization and evaluation of catalytic activity of titania modified with silver and bentonite

Nguyen, Dinh Bang ; Nguyen, Thi Dieu Cam ; Dao, Thanh Phuong ; Tran, Hung Thuan ; Nguyen, Van Noi ; Ahn, Dae Hee

Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 25 September 2012, Vol.18(5), pp.1764-1767

ISSN: 1226-086X ; DOI: 10.1016/j.jiec.2012.04.004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Van Noi
  2. Nguyen, Thi Dieu Cam
  3. Nguyen, Dinh Bang
  4. Tran, Hung Thuan
  5. Dao, Thanh Phuong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...