skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Thi Anh Huong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Simultaneous determination of rare earth elements in ore and anti-corrosion coating samples using a portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous determination of rare earth elements in ore and anti-corrosion coating samples using a portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection

Nguyen, Thi Anh Huong; Nguyen, Van Ri; Le, Duc Dung

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27236

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simultaneous determination of rare earth elements in ore and anti-corrosion coating samples using a portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection

Nguyen, Thi Anh Huong ; Nguyen, Van Ri ; Le, Duc Dung ; Nguyen, Thi Thanh Binh ; Cao, Van Hoang ; Nguyen, Thi Kim Dung ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C ; Mai, Thanh Duc

Journal of Chromatography A, 29 July 2016, Vol.1457, pp.151-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2016.06.050

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...