skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ACM Digital Library xóa Chủ đề: User Interface xóa Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Thanh-Diane xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface master detail pattern on Android

Nguyen, Thanh-Diane ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.299-304

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305535

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, T.-D.
  2. Nguyen, Thanh-Diane
  3. Vanderdonckt, J.
  4. Vanderdonckt, Jean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...