skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Manh Khai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Characteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agriculture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agriculture

Chu, Anh Dao; Pham, Manh Con; Nguyen, Manh Khai

p. 42-47; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4592

Truy cập trực tuyến

2
Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems 

Nguyen, Manh Khai; Pham, Thanh Tuan; Nguyen, Cong Vinh; Oborn, Ingrid 

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of using wastewater as nutrient sources on soil  chemical properties in peri‐urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24, p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4571

Truy cập trực tuyến

3
Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyen, Manh Khai; Pham, Quang Ha; Nguyen, Cong Vinh; Gustafsson, Jon Petter; Öborn, Ingrid

Nguyen, Manh Khai. et al. (2008). Effects of biosolids application on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems. VNU Journal of Science, Earth Sciences 24 (2008), p. 202-212; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4583

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial water mass balance as a tool for water management in industrial parks

Pham, Thanh Tuan ; Mai, Thanh Dung ; Pham, Tien Duc ; Hoang, Minh Trang ; Nguyen, Manh Khai ; Pham, Thi Thuy

Water Resources and Industry, March 2016, Vol.13, pp.14-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-3717 ; DOI: 10.1016/j.wri.2016.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal and recovery of lead from wastewater using an integrated system of adsorption and crystallization

Hoang, Minh Trang ; Pham, Tien Duc ; Nguyen, Viet Tu ; Nguyen, Manh Khai ; Pham, Thi Thuy ; Van Der Bruggen, Bart

Journal of Cleaner Production, 10 March 2019, Vol.213, pp.1204-1216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.12.275

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Manh Khai
  2. Pham, T.T.
  3. Pham, Thi Thuy
  4. Nguyen, Cong Vinh
  5. Nguyen, M.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...