skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Dinh Tien xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Homegardens of the Cao Lan, a Tai-Speaking Ethnic Minority in Vietnam’s Northern Mountains
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homegardens of the Cao Lan, a Tai-Speaking Ethnic Minority in Vietnam’s Northern Mountains

Timsuksai, Pijika; Nguyen, Dinh Tien; Rambo, A. Terry

Scopus; 978-145033461-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31468; https://englishkyoto-seas.org/2015/08/vol-4-no-2-pijika-nguyen-rambo/

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homegardens of the Cao Lan, a Tai-Speaking Ethnic Minority in Vietnam's Northern Mountains

Pijika, Timsuksai ; Nguyen, Dinh Tien ; Rambo, A. Terry

Southeast Asian Studies, 2015, Vol.4(2), pp.365-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2186-7275 ; DOI: 10.20495/seas.4.2_365

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen, Dinh Tien
  2. Timsuksai, Pijika
  3. Rambo, A. Terry
  4. Tien, Nguyen Dinh
  5. A. Terry Rambo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...