skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Văn Kim xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 1992 - 2002 đặc điểm và khuynh hướng : Luận văn ThS Lịch sử thế giới : 5.08.01

Nguyễn Nam Thắng; Nguyễn Văn Kim Người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2004 - (959.70442 NG-T 2004)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa : nguyên nhân và hệ quả

Nguyễn Văn Kim

H. : Thế giới, 2000 - (952 NG-K 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (1)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Văn Kim
  2. Nguyễn Nam Thắng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...