skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Đình Thành xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2010 - (547 NG-T 2010) - ISBN9786046204084

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Thực tập hóa học hữu cơ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hóa học hữu cơ

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2016 - (547 NG-T 2016) - ISBN9786046241454

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp một số Azometin dãy 5-Amino-2-Metylbenzothiazol : Luận văn ThS. Hóa học : 60 44 27

Nguyễn Văn Lại; Đặng Như Tại; Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN, 1998 - (547 NG-L 1998)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp và chuyển hoá một số dẫn xuất của (an-pha)-D-GLUCOZƠ và (an-pha)- D-GLUCOZAMIN : Đề tài NCKH. QT.05.16

Nguyễn Đình Thành; Phạm Hồng Lân

H. : ĐHKHTN, 2005 - (547 NG-T 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thiết kế phân tử mối liên quan giữa cấu trúc và tính chất phân tử : dùng cho sinh viên năm thứ tư, học viên Cao học và Nghiên cứu sinh chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN, 2007 - (547 NG-T 2007)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số glucopyranosyl thioure có chứa dị vòng pyrimidin : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

Nguyễn Thị Thanh Mai; Nguyễn Đình Thành người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2010 - (547 NG-M 2010)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên Hóa. Tập 1

Nguyễn Đình Thành

H. : KHKT , 2013 - (547 NG-T(1) 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp một số (tetra-O-cetylglycopyranosyl) thiosemicarbazon của một số aldehyd và keton thiên nhiên : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 14

Trương Thị Thu; Nguyễn Đình Thành người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2013 - (547 TR-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp một số hợp chất 4- Methylquinolin-2(1H) - On thế có chứa hợp phần đường : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01

Đỗ Thị Dung; Nguyễn Đình Thành

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 2017 - (547 ĐO-D 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số hợp chất 2 - Aminochromen thế : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Nguyễn Thị Mai; Hoàng Thị Kim Vân; Nguyễn Đình Thành

Hà Nội : Đại học Khoa học Tự nhiên, 2016 - (547 NG-M 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa các azometin từ dãy 5 - aminoindol thế : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01

Phạm Duy Nam; Nguyễn Đình Thành người hướng dẫn; Đặng Như Tại người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2009 - (547 PH-N 2009)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học : dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu ngành hóa học

Nguyễn Đình Thành

H. : KHKT , 2011 - (543 NG-T 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-glucopyranosyl thiosemicarbazon của 4-acetylsydnone thế: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27

Chu Thị Thúy Hằng; Nguyễn Đình Thành người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (547 CH-H 2011)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ : Dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên Hóa. Tập 2

Nguyễn Đình Thành

H. : KHKT , 2013 - (547 NG-T(2) 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số glucosylthioure chứa dị vòng thiazol và benzothiazol : Luận án TS. Hoá học: 62 44 27 01

Phạm Hồng Lân; Nguyễn Đình Thành người hướng dẫn; Đặng Như Tại người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2010 - (547 PH-L 2010)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hóa học click của các 2-amino-4H-chromen-3-carbonitril : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401

Nguyễn Thị Thanh Toan; Nguyễn Đình Thành

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2018 - (547.59 NG-T 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...