skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn, Xuân Cường xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21

Quách, Thiêm; Nguyễn, Xuân Cường

Quách, T. (2015). Kiến tạo sức mạnh mềm Trung Quốc qua ngoại giao thể thao trong những năm đầu thế kỷ 21. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9480

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Quách, Thiêm
  2. Nguyễn, Xuân Cường

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...