skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn, Văn Việt xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Văn Việt; Chu, Thành, người hướng dẫn

KD00044; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52861

Truy cập trực tuyến

2
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Văn Việt; Chu, Thành, người hướng dẫn

KD00044; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54828

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (1)
  2. Tài nguyên văn bản  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Văn Việt
  2. Chu, Thành, người hướng dẫn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...