skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn, Thái Yên Hương xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Phạm, Thị Kim Dung; Nguyễn, Thái Yên Hương

Phạm, T. K. D. (2013). Vận động hành lang trong quan hệ ngoại giao của Mỹ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050001764; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35531

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Thái Yên Hương
  2. Phạm, Thị Kim Dung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...