skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn, Mạnh Khải xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi

Chu, Anh Đào; Khương, Minh Phượng; Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

Chu, A. Đ., et al. (2014). Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi. VNU Journal of Science, Earth and Environmental Sciences, 30, 1 , 22-30.; 2588-1094; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57275

Truy cập trực tuyến

2
Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Hydrus -1D Model to Simulate the Transport of some Selected Heavy Metals in Paddy Soil in Thanh Tri, Hanoi

Chu, Anh Đào; Khương, Minh Phượng; Phạm, Vy Anh; Nguyễn, Ngọc Minh; Nguyễn, Mạnh Khải

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56688

Truy cập trực tuyến

3
Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyễn, Mạnh Khải

p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4489

Truy cập trực tuyến

4
Title Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Title Effects of using wastewater as nutrient sources on soil chemical properties in peri-urban agricultural systems

Nguyễn, Mạnh Khải; Phạm, Thanh Tuấn; Nguyễn, Công Vinh; Oborn, Ingrid

p. 87-95; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn, Mạnh Khải
  2. Khương, Minh Phượng
  3. Phạm, Vy Anh
  4. Chu, Anh Đào
  5. Nguyễn, Ngọc Minh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...