skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ngo, Thi Thuy Huong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cd, Pb, and Cu in water and sediments and their bioaccumulation in freshwater fish of some lakes in Hanoi, Vietnam

Le, Ha Thu; Ngo, Thi Thuy Huong

1029-0486; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30687

Truy cập trực tuyến

2
Effects of Heavy Metal Accumulation on the Variation of Glutathione S-transferases (GSTs) Activity in some Economic Fishes in Nhue-Day River Basin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Heavy Metal Accumulation on the Variation of Glutathione S-transferases (GSTs) Activity in some Economic Fishes in Nhue-Day River Basin

Ngo, Thi Thuy Huong; Le, Thi Tuyet; Le, Thu Ha

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61527

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ngo, Thi Thuy Huong
  2. Le, Thi Tuyet
  3. Le, Thu Ha
  4. Le, Ha Thu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...