skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hà, Văn Hội xóa Tác giả/ người sáng tác: Ngọc, Hoài Nam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Ngọc, Hoài Nam; Hà, Văn Hội

Ngọc, H. N. (2009). Logistics trong ngoại thương tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02250; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44321

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ngọc, Hoài Nam
  2. Hà, Văn Hội

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...