skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Frontiers in Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Ng, K.T. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recruitment and Lessons Learned from a Community-Based Intervention Program: The Learning Families Project in Hong Kong

Joanna T. W. Chu ; Joanna T. W. Chu ; Alice Wan ; Sunita M. Stewart ; Kwok Tung Ng ; Tai Hing Lam ; Sophia S. Chan

Frontiers in Public Health, 01 February 2018, Vol.6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2296-2565 ; DOI: 10.3389/fpubh.2018.00016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sophia S. Chan
  2. Chan, Sophia S
  3. Joanna T. W. Chu
  4. Ng, Kt
  5. Sunita M. Stewart

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...