skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Meteoritics & Planetary Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Newville, Matthew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three‐dimensional textural and compositional analysis of particle tracks and fragmentation history in aerogel

Ebel, Denton S. ; Greenberg, Michael ; Rivers, Mark L. ; Newville, Matthew

Meteoritics & Planetary Science, October 2009, Vol.44(10), pp.1445-1463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/j.1945-5100.2009.tb01185.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...