skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Tác giả/ người sáng tác: Dwyer III, Samuel J. xóa Tác giả/ người sáng tác: Neubecker, Cynthia S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operator interface design for a PACS primary diagnosis workstation

Freeman, Rick H ; Neubecker, Cynthia S ; Keller, Scott A ; Steinke, James E

Proceedings of SPIE, 01 August 1990, Vol.1234(1), pp.430-441

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.19047

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jost, R. Gilbert
  2. Dwyer III, Samuel J.
  3. Freeman, Rick H.
  4. Keller, Scott A.
  5. Steinke, James E.

theo chủ đề:

  1. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...