skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1976đến2001 xóa Tác giả/ người sáng tác: Neretnieks, I xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term processes in waste deposits

Bozkurt, S ; Moreno, L ; Neretnieks, I

The Science of the total environment, 24 April 2000, Vol.250(1-3), pp.101-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10811255 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The long-term evolution of and transport processes in a self-sustained final cover on waste deposits

Bozkurt, S ; Sifvert, M ; Moreno, L ; Neretnieks, I

The Science of the total environment, 23 April 2001, Vol.271(1-3), pp.145-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 11346037 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bozkurt, S.
  2. Neretnieks, I.
  3. Moreno, L.
  4. Sifvert, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...