skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Tác giả/ người sáng tác: Nederkoorn, Chantal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impulsivity in obese women

Nederkoorn, Chantal ; Smulders, Fren T.Y ; Havermans, Remco C ; Roefs, Anne ; Jansen, Anita

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.253-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How impulsiveness and variety influence food intake in a sample of healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, 2007, Vol.48(1), pp.119-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Individual differences in impulsivity predict overweight and treatment outcome in obese children

Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Esther ; Mulkens, Sandra ; Jansen, Anita

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.271-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do impulse control problems cause obesity?

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Jansen, Anita

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.264-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of trait and induced state impulsivity on food intake in normal-weight healthy women

Guerrieri, Ramona ; Nederkoorn, Chantal ; Stankiewicz, Kasia ; Alberts, Hugo ; Geschwind, Nicole ; Martijn, Carolien ; Jansen, Anita

Appetite, 2007, Vol.49(1), pp.66-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.11.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realfit: The effectiveness of a multidisciplinary (CBT) treatment for overweight adolescents

Mulkens, Sandra ; Fleuren, Denise ; Nederkoorn, Chantal ; Meijers, Jacques

Appetite, 2006, Vol.47(2), pp.271-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2006.07.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nederkoorn, Chantal
  2. Jansen, Anita
  3. Guerrieri, Ramona
  4. Jansen, A.
  5. Nederkoorn, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...