skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Tác giả/ người sáng tác: Nawroth, P P xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intravenous somatic gene transfer with antisense tissue factor restores blood flow by reducing tumor necrosis factor-induced tissue factor expression and fibrin deposition in mouse meth-A sarcoma

Zhang, Y ; Deng, Y ; Wendt, T ; Liliensiek, B ; Bierhaus, A ; Greten, J ; He, W ; Chen, B ; Hach-Wunderle, V ; Waldherr, R ; Ziegler, R ; Männel, D ; Stern, D M ; Nawroth, P P

The Journal of clinical investigation, 15 May 1996, Vol.97(10), pp.2213-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 8636400 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thrombomodulin modulates growth of tumor cells independent of its anticoagulant activity

Zhang, Y ; Weiler-Guettler, H ; Chen, J ; Wilhelm, O ; Deng, Y ; Qiu, F ; Nakagawa, K ; Klevesath, M ; Wilhelm, S ; Böhrer, H ; Nakagawa, M ; Graeff, H ; Martin, E ; Stern, D M ; Rosenberg, R D ; Ziegler, R ; Nawroth, P P

The Journal of clinical investigation, 01 April 1998, Vol.101(7), pp.1301-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 9525972 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of NFkappaB in the mortality of sepsis

Böhrer, H ; Qiu, F ; Zimmermann, T ; Zhang, Y ; Jllmer, T ; Männel, D ; Böttiger, B W ; Stern, D M ; Waldherr, R ; Saeger, H D ; Ziegler, R ; Bierhaus, A ; Martin, E ; Nawroth, P P

The Journal of clinical investigation, 01 September 1997, Vol.100(5), pp.972-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9738 ; PMID: 9276714 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tissue factor expression during human and mouse development

Luther, T ; Flössel, C ; Mackman, N ; Bierhaus, A ; Kasper, M ; Albrecht, S ; Sage, E H ; Iruela-Arispe, L ; Grossmann, H ; Ströhlein, A ; Zhang, Y ; Nawroth, P P ; Carmeliet, P ; Loskutoff, D J ; Müller, M

The American journal of pathology, July 1996, Vol.149(1), pp.101-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9440 ; PMID: 8686734 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Nawroth, P P
  3. Bierhaus, A
  4. Ziegler, R
  5. Stern, D M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...