skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Tác giả/ người sáng tác: Navyazhskij G.L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для избирательного вызова телефонных аппаратов

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для избирательного вызова телефонных аппаратов, включенных в общую линию

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для избирательного управления с одного конца однопроводной линии несколькими реле

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для избирательного управления двумя реле

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для избирательного управления с одного конца линии несколькими реле

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для избирательного вызова телефонных аппаратов

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для встречного телеграфирования

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прибор для автоматического контроля скорости поездов

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Прибор для автоматического контроля скорости поездов

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для диспетчерской железнодорожной связи

Navyazhskij G.L

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navyazhskij G.L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...