skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa Tác giả/ người sáng tác: Navarro, Andrés xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchung des geothermischen Potenzials in der Umgebung der gefluteten Sierra Almagrera Mine (Almeria, SE Spanien) ; 充水矿井Sierra Almagrera (Almeria, SE Spain)的地热潜力评价 ; Evaluación del potencial geotermal en los alrededores de las Minas inundadas de Sierra Almagrera (Almería, SE España)
Evaluation of Geothermal Potential in the Vicinity of the Flooded Sierra Almagrera Mines (Almeria, SE Spain)

Navarro, Andrés ; Carulla, Narcís

Mine Water and the Environment, 2018, Vol.37(1), pp.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-017-0478-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navarro, A.
  2. Navarro, Andrés
  3. Viladevall, M
  4. Carulla, N.
  5. Font, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...