skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa Chủ đề: Image Processing and Computer Vision xóa Tác giả/ người sáng tác: Navab, Nassir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013: 16th International Conference, Nagoya, Japan, September 22-26, 2013, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013: 16th International Conference, Nagoya, Japan, September 22-26, 2013, Proceedings, Part III

Mori, Kensaku ;Sakuma, Ichiro ;Sato, Yoshinobu ;Barillot, Christian ;Navab, Nassir;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor) ; Sakuma, Ichiro (Editor) ; Sato, Yoshinobu (Editor) ; Barillot, Christian (Editor) ; Navab, Nassir (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642407598 ; ISBN: 3642407595 ; E-ISBN: 9783642407604 ; E-ISBN: 3642407609 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40760-4

Toàn văn sẵn có

2
Information Processing in Computer-Assisted Interventions: 4th International Conference, IPCAI 2013, Heidelberg, Germany, June 26, 2013. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Processing in Computer-Assisted Interventions: 4th International Conference, IPCAI 2013, Heidelberg, Germany, June 26, 2013. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Jannin, Pierre ;Navab, Nassir;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Barratt, Dean (Editor) ; Cotin, Stéphane (Editor) ; Fichtinger, Gabor (Editor) ; Jannin, Pierre (Editor) ; Navab, Nassir (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642385674 ; ISBN: 3642385672 ; E-ISBN: 9783642385681 ; E-ISBN: 3642385680 ; DOI: 10.1007/978-3-642-38568-1

Toàn văn sẵn có

3
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013: 16th International Conference, Nagoya, Japan, September 22-26, 2013, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013: 16th International Conference, Nagoya, Japan, September 22-26, 2013, Proceedings, Part II

Mori, Kensaku ;Sakuma, Ichiro ;Sato, Yoshinobu ;Barillot, Christian ;Navab, Nassir;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor) ; Sakuma, Ichiro (Editor) ; Sato, Yoshinobu (Editor) ; Barillot, Christian (Editor) ; Navab, Nassir (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642407628 ; ISBN: 3642407625 ; E-ISBN: 9783642407635 ; E-ISBN: 3642407633 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40763-5

Toàn văn sẵn có

4
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013: 16th International Conference, Nagoya, Japan, September 22-26, 2013, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2013: 16th International Conference, Nagoya, Japan, September 22-26, 2013, Proceedings, Part I

Mori, Kensaku ;Sakuma, Ichiro ;Sato, Yoshinobu ;Barillot, Christian ;Navab, Nassir;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor) ; Sakuma, Ichiro (Editor) ; Sato, Yoshinobu (Editor) ; Barillot, Christian (Editor) ; Navab, Nassir (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642408106 ; ISBN: 3642408109 ; E-ISBN: 9783642408113 ; E-ISBN: 3642408117 ; DOI: 10.1007/978-3-642-40811-3

Toàn văn sẵn có

5
Information Processing in Computer-Assisted Interventions: Third International Conference, IPCAI 2012, Pisa, Italy, June 27, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Processing in Computer-Assisted Interventions: Third International Conference, IPCAI 2012, Pisa, Italy, June 27, 2012. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Jannin, Pierre;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abolmaesumi, Purang (Editor) ; Joskowicz, Leo (Editor) ; Navab, Nassir (Editor) ; Jannin, Pierre (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642306174 ; ISBN: 3642306179 ; E-ISBN: 9783642306181 ; E-ISBN: 3642306187 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30618-1

Toàn văn sẵn có

6
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2010: 13th International Conference, Beijing, China, September 20-24, 2010, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2010: 13th International Conference, Beijing, China, September 20-24, 2010, Proceedings, Part II

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Pluim, Josien P.W. ;Viergever, Max A.;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Jiang, Tianzi (Editor) ; Navab, Nassir (Editor) ; Pluim, Josien P. W (Editor) ; Viergever, Max A (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642157448 ; ISBN: 3642157440 ; E-ISBN: 9783642157455 ; E-ISBN: 3642157459 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15745-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Kittler, Josef
  3. Pandu Rangan, C
  4. Navab, Nassir
  5. Sudan, Madhu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...