skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Loizides, Fernando xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Naughton, Liam xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science, Information Systems And Applications, Incl. Internet/Web, And Hci xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Reading Using Low Cost Brain Computer Interfaces

Loizides, Fernando ; Naughton, Liam ; Wilson, Paul ; Loizou, Michael ; Yang, Shufan ; Hartley, Thomas ; Worrallo, Adam ; Zaphiris, Panayiotis; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2017, Vol.LNCS-10516(Part IV), pp.450-454 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-68059-0_49

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loizou, Michael
  2. Wilson, Paul
  3. Wilson, P.
  4. Loizou, M.
  5. Zaphiris, Panayiotis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...