skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: National Research Council Staff xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Expanding Access to Research Data: Reconciling Risks and Opportunities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expanding Access to Research Data: Reconciling Risks and Opportunities

National Academies Press (U.S.) Staff ;Panel on Data Access for Research Purposes Staff ;National Research Council Staff ;National Statistics Committee ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education Staff;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Data Access for Research Purposes (Corporate Author)

ISBN: 9780309100120 ; ISBN: 0309100127 ; E-ISBN: 9780309653404 ; E-ISBN: 0309653401 ; DOI: 10.17226/11434

Toàn văn sẵn có

2
Immigration Statistics: A Story of Neglect
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Statistics: A Story of Neglect

Levine, Daniel B. ;Hill, Ken ;Warren, Robert ;Behavioral and Social Sciences and Education Commission ;National Research Council Staff ;National Statistics Committee ;Immigration Statistics Office;; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Immigration Statistics (Corporate Author)

ISBN: 9780309035897 ; ISBN: 0309035899 ; E-ISBN: 9780309567954 ; E-ISBN: 0309567955 ; DOI: 10.17226/593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...