skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Teknik Och Teknologier xóa Tác giả/ người sáng tác: Nasir, M. Anis U. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Frequent Patterns in Evolving Graphs

Aslay, Cigdem ; Nasir, M. Anis U. ; Morales, Gianmarco De Francisci ; Gionis, Aristides

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining Frequent Patterns in Evolving Graphs

Nasir, M. Anis U. ; Aslay, Cigdem ; Morales, Gianmarco De Francisci ; Gionis, Aristides

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aslay, Cigdem
  2. Morales, Gianmarco De Francisci
  3. Gionis, Aristides
  4. Nasir, M. Anis U.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...