skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa Tác giả/ người sáng tác: Nagode, Aleš xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prokrustova postelja nacionalizma in nove poti do razumevanja glasbene preteklosti Slovenije

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2015, Vol.51(1), pp.9-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.51.1.9-20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konec »velike pripovedi«? K razumevanju slovenske cerkvene glasbe poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2013, Vol.49(2), pp.49-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.49.2.49-56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nagode, A.
  2. Nagode, Aleš
  3. Aleš Nagode
  4. Nagode, Ales

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...