skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Books xóa Tác giả/ người sáng tác: Nagel, Wolfgang E. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tools for High Performance Computing 2009: Proceedings of the 3rd International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, September 2009, ZIH, Dresden
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for High Performance Computing 2009: Proceedings of the 3rd International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, September 2009, ZIH, Dresden

Müller, Matthias S. ; Resch, Michael M. ; Schulz, Alexander ; Nagel, Wolfgang E.

ISBN: 978-3-642-11260-7 ; E-ISBN: 978-3-642-11261-4 ; DOI: 10.1007/978-3-642-11261-4

Toàn văn sẵn có

2
Tools for High Performance Computing 2016: Proceedings of the 10th International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, October 2016, Stuttgart, Germany
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for High Performance Computing 2016: Proceedings of the 10th International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, October 2016, Stuttgart, Germany

Niethammer, Christoph ; Gracia, José ; Hilbrich, Tobias ; Knüpfer, Andreas ; Resch, Michael M. ; Nagel, Wolfgang E.

ISBN: 978-3-319-56701-3 ; E-ISBN: 978-3-319-56702-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-56702-0

Toàn văn không sẵn có

3
Tools for High Performance Computing 2017: Proceedings of the 11th International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, September 2017, Dresden, Germany
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for High Performance Computing 2017: Proceedings of the 11th International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, September 2017, Dresden, Germany

Niethammer, Christoph ; Resch, Michael M. ; Nagel, Wolfgang E. ; Brunst, Holger ; Mix, Hartmut

ISBN: 978-3-030-11986-7 ; E-ISBN: 978-3-030-11987-4 ; DOI: 10.1007/978-3-030-11987-4

Toàn văn không sẵn có

4
Competence in High Performance Computing 2010: Proceedings of an International Conference on Competence in High Performance Computing, June 2010, Schloss Schwetzingen, Germany
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competence in High Performance Computing 2010: Proceedings of an International Conference on Competence in High Performance Computing, June 2010, Schloss Schwetzingen, Germany

Bischof, Christian ; Hegering, Heinz-Gerd ; Nagel, Wolfgang E. ; Wittum, Gabriel

ISBN: 978-3-642-24024-9 ; E-ISBN: 978-3-642-24025-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-24025-6

Toàn văn sẵn có

5
Tools for High Performance Computing 2011: Proceedings of the 5th International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, September 2011, ZIH, Dresden
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for High Performance Computing 2011: Proceedings of the 5th International Workshop on Parallel Tools for High Performance Computing, September 2011, ZIH, Dresden

Brunst, Holger ; Müller, Matthias S. ; Nagel, Wolfgang E. ; Resch, Michael M.;; Brunst, Holger ; Müller, Matthias S. ; Nagel, Wolfgang E. ; Resch, Michael M.

ISBN: 978-3-642-31475-9 ; E-ISBN: 978-3-642-31476-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31476-6

Toàn văn sẵn có

6
High Performance Computing in Science and Engineering `07: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2007
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing in Science and Engineering `07: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2007

Nagel, Wolfgang E. ; Kröner, Dietmar ; Resch, Michael

ISBN: 978-3-540-74738-3 ; E-ISBN: 978-3-540-74739-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74739-0

Toàn văn sẵn có

7
High Performance Computing in Science and Engineering '09: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2009
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing in Science and Engineering '09: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2009

Nagel, Wolfgang E. ; Kröner, Dietmar B. ; Resch, Michael M.

ISBN: 978-3-642-04664-3 ; E-ISBN: 978-3-642-04665-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04665-0

Toàn văn sẵn có

8
High Performance Computing in Science and Engineering ' 17: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2017
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing in Science and Engineering ' 17: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2017

Nagel, Wolfgang E. ; Kröner, Dietmar H. ; Resch, Michael M.

ISBN: 978-3-319-68393-5 ; E-ISBN: 978-3-319-68394-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68394-2

Toàn văn không sẵn có

9
High Performance Computing in Science and Engineering '10: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2010
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing in Science and Engineering '10: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2010

Nagel, Wolfgang E. ; Kröner, Dietmar B. ; Resch, Michael M.

ISBN: 978-3-642-15747-9 ; E-ISBN: 978-3-642-15748-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15748-6

Toàn văn sẵn có

10
High Performance Computing in Science and Engineering '11: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2011
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

High Performance Computing in Science and Engineering '11: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2011

Nagel, W.E. ; Resch, M.M. ; Kröner, D.B.;; Nagel, Wolfgang E. ; Kröner, Dietmar B. ; Resch, Michael M.

ISBN: 978-3-642-23868-0 ; E-ISBN: 978-3-642-23869-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23869-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (7)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nagel, Wolfgang E.
  2. Resch, Michael M.
  3. Kröner, Dietmar B.
  4. Niethammer, Christoph
  5. Brunst, Holger

theo chủ đề:

  1. Mathematics
  2. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...