skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Tác giả/ người sáng tác: Naemeh Sokhanvari xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of compatibility between Iranian digital libraries user interface and the elements of Ellis model of information seeking behavior

Yaghoub Norouzi ; Naemeh Sokhanvari

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2014, Vol.29(4), pp.949-978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naemeh Sokhanvari
  2. Norouzi, Y.
  3. Sokhanvari, N.
  4. Yaghoub Norouzi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...