skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Naef, Felix xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammalian genes are transcribed with widely different bursting kinetics.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Suter, David M. ; Molina, Nacho ; Gatfield, David ; Schneider, Kim ; Schibler, Ueli ; Naef, Felix

Science, April 22, 2011, Vol.332(6028), p.472(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cold-inducible RNA-binding protein modulates circadian gene expression posttranscriptionally.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Morf, Jorg ; Rey, Guillaume ; Schneider, Kim ; Stratmann, Markus ; Fujita, Jun ; Naef, Felix ; Schibler, Ueli

Science, Oct 19, 2012, Vol.338(6105), p.379(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circadian clock-dependent and -independent rhythmic proteomes implement distinct diurnal functions in mouse liver.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Mauvoisin, Daniel ; Wang, Jingkui ; Jouffe, Celine ; Martin, Eva ; Atger, Florian ; Waridel, Patrice ; Quadroni, Manfredo ; Gachon, Frederic ; Naef, Felix

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 7, 2014, Vol.111(1), p.167(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A self-regulatory system of interlinked signaling feedback loops controls mouse limb patterning.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Benazet, Jean - Denis ; Bischofberger, Mirko ; Tiecke, Eva ; Goncalves, Alexandre ; Martin, James F. ; Zuniga, Aimee ; Naef, Felix ; Zeller, Rolf

Science, Feb 20, 2009, Vol.323(5917), p.1050(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom and rules: the acquisition and reprogramming of a bird's learned song.(Reports)

Gardner, Timothy J. ; Naef, Felix ; Nottebohm, Fernando

Science, May 13, 2005, Vol.308(5724), p.1046(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control of Daily Transcript Oscillations in Drosophila by Light and the Circadian Clock

Wijnen, Herman ; Naef, Felix ; Boothroyd, Catharine ; Claridge-Chang, Adam ; Young, Michael

PLoS Genetics, Mar 2006, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pgen.0020039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of light and temperature in the regulation of circadian gene expression in Drosophila

Boothroyd, Catharine E. ; Wijnen, Herman ; Naef, Felix ; Saez, Lino ; Young, Michael W.

Pl o S Genetics, April, 2007, Vol.3(4), p.492(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-7390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Naef, F.
 2. Naef, Felix
 3. Schneider, Kim
 4. Schibler, Ueli
 5. Boothroyd, Catharine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...