skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: User Interface Design xóa Tác giả/ người sáng tác: Nacher, V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining the Usability of Touch Screen Gestures for Children With Down Syndrome

Nácher - Soler, Vicente Ernesto ; Cáliz, Doris ; Jaén Martínez, Francisco Javier ; Martínez, Loïc; Universitat Politècnica De València. Departamento De Sistemas Informáticos Y Computación - Departament De Sistemes Informàtics I Computació ; Ministerio De Educación ; Ministerio De Economía Y Empresa ; Secretaría De Educación Superior, Ciencia, Tecnología E Innovación, Ecuador

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1093/iwc/iwy011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Multitouch Semiotics to Empower Prekindergarten Instruction with Interactive Surfaces

Nacher, Vicente ; Jaen, Javier ; Catala, Alejandro

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(2), pp.97-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...