skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Na, Jinkyung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural differences are not always reducible to individual differences

Na, Jinkyung ; Grossmann, Igor ; Varnum, Michael E. W. ; Kitayama, Shinobu ; Gonzalez, Richard ; Nisbett, Richard E.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 6 April 2010, Vol.107(14), pp.6192-6197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aging and Wisdom: Culture Matters

Grossmann, Igor ; Karasawa, Mayumi ; Izumi, Satoko ; Na, Jinkyung ; Varnum, Michael E. W. ; Kitayama, Shinobu ; Nisbett, Richard E.

Psychological Science, 1 October 2012, Vol.23(10), pp.1059-1066 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09567976 ; E-ISSN: 14679280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous Trait Inference Is Culture-Specific: Behavioral and Neural Evidence

Na, Jinkyung ; Kitayama, Shinobu

Psychological Science, 1 August 2011, Vol.22(8), pp.1025-1032 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09567976 ; E-ISSN: 14679280

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...