skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản NGUYEN, Huu Nghia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intégration du protocole MBMS dans la plateforme TD-CDMA

NGUYEN, Huu Nghia; WETTERWALD, Michelle

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/83

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. NGUYEN, Huu Nghia
  2. WETTERWALD, Michelle

theo chủ đề:

  1. UMTS
  2. B3G
  3. Broadcast
  4. Daidalos
  5. 3GPP

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...