skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity Conservation xóa Chủ đề: Mycology xóa Tác giả/ người sáng tác: Núñez, Víctor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efecto de Maytenus macrocarpa "Chuchuhuasi" en el sistema reproductor masculino del ratón (Mus musculus)/Effect of Maytenus macrocarpa "Chuchuhuasi" in the male system reproductive of mouse (Mus musculus)

Acosta, Láyonal ; Vásquez, Jonathan ; Núñez, Víctor ; Pino, José ; Shiga, Betty

Revista Peruana de Biologia, Mar 2014, pp.223-226

ISSN: 15610837 ; E-ISSN: 17279933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Víctor Núñez
  2. Pino, José
  3. Betty Shiga
  4. Shiga, B.
  5. Núñez, Víctor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...