skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Tác giả/ người sáng tác: Myers, B.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The amulet user interface development environment: special interest group meeting

Myers, Brad

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.134-134

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120306

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demonstrating the viability of automatically generated user interfaces

Nichols, Jeffrey ; Chau, Duen ; Myers, Brad

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.1283-1292

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240819

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Amulet user interface development environment

Myers, Brad ; Mcdaniel, Richard ; Miller, Robert ; Ferrency, Alan ; Borison, Ellen ; Faulring, Andrew ; Mickish, Andy ; Doane, Patrick ; Klimovitski, Alex

CHI '97 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 22 March 1997, pp.214-215

ISBN: 0897919262 ; ISBN: 9780897919265 ; DOI: 10.1145/1120212.1120349

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface tools

Myers, Brad ; Olsen, Jr, Dan

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.421-422

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260535

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling rich human-agent interaction for a calendar scheduling agent

Faulring, Andrew ; Myers, Brad

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1367-1370

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056918

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The garnet user interface development environment

Myers, Brad

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.25-26

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.259990

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Availability bars for calendar scheduling

Faulring, Andrew ; Myers, Brad

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.760-765

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125603

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting more out of programming-by-demonstration

Mcdaniel, Richard ; Myers, Brad

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 May 1999, pp.442-449

ISBN: 0201485591 ; ISBN: 9780201485592 ; DOI: 10.1145/302979.303127

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encapsulating interactive behaviors

Myers, B

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1989, pp.319-324

ISBN: 0897913019 ; ISBN: 9780897913010 ; DOI: 10.1145/67449.67512

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal universal controllers: controlling complex appliances with GUIs and speech

Nichols, Jeffrey ; Myers, Brad ; Higgins, Michael ; Hughes, Joseph ; Harris, Thomas ; Rosenfeld, Roni ; Litwack, Kevin

CHI '03 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 05 April 2003, pp.624-625

ISBN: 1581136374 ; ISBN: 9781581136371 ; DOI: 10.1145/765891.765896

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Text formatting by demonstration

Myers, Brad

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1991, pp.251-256

ISBN: 0897913833 ; ISBN: 9780897913836 ; DOI: 10.1145/108844.108904

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lapidary graphical interface design tool

Zanden, Brad ; Myers, Brad

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 01 March 1991, pp.465-466

ISBN: 0897913833 ; ISBN: 9780897913836 ; DOI: 10.1145/108844.109005

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pursuit: graphically representing programs in a demonstrational visual shell

Modugno, Francesmary ; Myers, Brad

Conference Companion on human factors in computing systems, 28 April 1994, pp.455-456

ISBN: 0897916514 ; ISBN: 9780897916516 ; DOI: 10.1145/259963.260464

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

End users creating effective software

Myers, Brad ; Burnett, Margaret ; Rosson, Mary

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.2047-2048

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057093

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invited research overview: end-user programming

Myers, Brad ; Ko, Andrew ; Burnett, Margaret

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.75-80

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125472

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pebbles project: using PCs and hand-held computers together

Myers, Brad

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.14-15

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633302

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving user performance on Boolean queries

Pane, John ; Myers, Brad

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.269-270

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633449

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maximizing the guessability of symbolic input

Wobbrock, Jacob ; Aung, Htet ; Rothrock, Brandon ; Myers, Brad

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1869-1872

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1057043

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating isometric joysticks into mobile phones for text entry

Chau, Duen ; Wobbrock, Jacob ; Myers, Brad ; Rothrock, Brandon

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.640-645

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125583

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design requirements for more flexible structured editors from a study of programmers' text editing

Ko, Andrew ; Aung, Htet ; Myers, Brad

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1557-1560

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056965

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (3)
 2. 1994đến1998  (5)
 3. 1999đến2002  (4)
 4. 2003đến2006  (8)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Myers, B.A.
 2. Myers, Brad
 3. Mcdaniel, Richard
 4. Wobbrock, Jacob
 5. Chau, D.H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...