skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Muthu, Tamilarasi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-user Performance of Relay-Aided MC-CDMA Downlink System Employing Transmitter Preprocessing Based on Feedback of Vector Quantized CSI

Nagaradjane, Prabagarane ; Muthu, Tamilarasi

Wireless Personal Communications, 2015, Vol.85(3), pp.741-763 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-015-2806-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of Relay-Aided Multi-Carrier-CDMA using preprocessing based on quantized feedback

Nagaradjane, Prabagarane ; Muthu, Tamilarasi

Computers and Electrical Engineering, November 2015, Vol.48, pp.187-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7906 ; E-ISSN: 1879-0755 ; DOI: 10.1016/j.compeleceng.2015.03.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of Cooperative Multi-Cell Downlink Communication Aided by Polarization-Multiplexing Under Limited Feedback Constraints

Nagaradjane, Prabagarane ; Muthu, Tamilarasi

IEEE Access, 2016, Vol.4, pp.3479-3488 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2169-3536 ; DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2581198

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Muthu, Tamilarasi
  2. Muthu, T.
  3. Nagaradjane, P
  4. Nagaradjane, Prabagarane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...