skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Năm xuất bản: 2008đến2011 xóa Tác giả/ người sáng tác: Musteaţă, Sergiu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova

Musteaţă, Sergiu

ISBN: 9789975511643 ; ISBN: 9975511643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme

Suveica, Svetlana; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975510707 ; ISBN: 9975510701

Toàn văn sẵn có

3
Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa
Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa

Tismăneanu, Vladimir ; Donskis, Leonidas ; Rahi-Tamm, Aigi ; Maripuu, Meelis ; Saueauk, Meelis ; Poom, Raimo ; Poom, Uve ; Medvecký, Matej ; Navrátil, Pavel ; Ripka, Vojtěch ; Tolz, Vladimir ; Deletant, Dennis ; Vultur, Smaranda ; Pavelescu, Alina ; Vasile, Cristian ; Roske, Octavian ; Cioflâncă, Adrian ; Vukov, Nikolai ; Ticu, Octavian ; Varta, Ion ; Varta, Tatiana ; Negru, Gheorghe ; Tașcă, Mihai ; Olaru-Cemîrtan, Viorica ; Felea, Aurelia ; Postică, Elena ; Enciu, Nicolae ; Chircă, Sergiu ; Cașu, Igor ; Tihonov, Ludmila ; Musteaţă, Sergiu ; Negură, Petru ; Dragnev, Demir ; Parasca, Pavel ; Șarov, Igor ; Cușco, Andrei; Musteaţă, Sergiu (Editor) ; Cașu, Igor (Editor)

ISBN: 9789975796910 ; ISBN: 9975796915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Musteaţă, Sergiu
  2. Donskis, Leonidas
  3. Enciu, Nicolae
  4. Poom, Uve
  5. Musteata, Sergiu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...