skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: Sau 2010 xóa Nhan đề tạp chí: Ethnic & Racial Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Mustafa, Muhanad xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two states for three peoples: the 'Palestinian-Israeli' in the Future Vision Documents of the Palestinians in Israel

Agbaria, Ayman K ; Mustafa, Muhanad

Ethnic and Racial Studies, 01 April 2012, Vol.35(4), pp.718-736 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.598234

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Agbaria, Ayman K
  2. Mustafa, M
  3. Agbaria, A.K.
  4. Agbaria, Ayman
  5. Mustafa, Muhanad

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...