skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Murray, Stuart xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Present and Future of Diplomacy and Diplomatic Studies

Murray, Stuart ; Sharp, Paul ; Wiseman, Geoffrey ; Criekemans, David ; Melissen, Jan

International Studies Review, December 2011, Vol.13(4), pp.709-728 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2011.01079.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy

Murray, Stuart

The Hague Journal of Diplomacy, 2013, Vol.8(3-4), pp.191-195

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/1871191X-12341264

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Two Halves of Sports-Diplomacy

Murray, Stuart

Diplomacy & Statecraft, 01 September 2012, Vol.23(3), p.576-592 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-2296 ; E-ISSN: 1557-301X ; DOI: 10.1080/09592296.2012.706544

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy in the Australian Context: Theory into Strategy

Murray, Stuart

Politics & Policy, October 2017, Vol.45(5), pp.841-861 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623 ; E-ISSN: 1747-1346 ; DOI: 10.1111/polp.12218

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the relationship between international sport and diplomacy

Murray, Stuart ; Pigman, Geoffrey Allen

Sport in Society, 15 November 2013, p.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-0437 ; E-ISSN: 1743-0445 ; DOI: 10.1080/17430437.2013.856616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports diplomacy in the Australian context: a case study of the Department of Foreign Affairs and Trade

Murray, Stuart

Sports Law E-Journal, Annual, 2013, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1836-1129

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy

Murray, Stuart

The SAGE Handbook of Diplomacy

ISBN: 978-1-4739-5913-2

Toàn văn không sẵn có

8
Sports Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports Diplomacy

Murray, Stuart

The Hague Journal of Diplomacy, 2013, Vol.8(3-4), pp.191-195

E-ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/1871191X-12341264

Toàn văn không sẵn có

9
Promoting Scotland, Diplomacy and Influence through Sport
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Scotland, Diplomacy and Influence through Sport

Jarvie, Grant ; Murray, Stuart ; Macdonald, Stuart

Scottish Affairs, 02/2017, Vol.26(1), pp.1-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-0356 ; E-ISSN: 2053-888X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3366/scot.2017.0161

Toàn văn không sẵn có

10
Secret Diplomacy: Concepts, Contexts and Cases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret Diplomacy: Concepts, Contexts and Cases

Corneliu Bjnd Stuart Murray

ISBN10: 1138999350 ; ISBN13: 9781138999350 ; E-ISBN10: 1315658399 ; E-ISBN13: 9781315658391

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consolidating the Gains Made in Diplomacy Studies: A Taxonomy 1

Murray, Stuart

International Studies Perspectives, February 2008, Vol.9(1), pp.22-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-3577 ; E-ISSN: 1528-3585 ; DOI: 10.1111/j.1528-3585.2007.00314.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Consolidating the Gains Made in Diplomacy Studies: A Taxonomy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consolidating the Gains Made in Diplomacy Studies: A Taxonomy

Murray, Stuart

International Studies Perspectives, 02/2008, Vol.9(1), pp.22-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-3577 ; E-ISSN: 1528-3585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1528-3585.2007.00314.x

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satow’s Diplomatic Practice

Murray, Stuart

The Hague Journal of Diplomacy, 2011, Vol.6(1-2), pp.226-227

ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: 10.1163/187119111X557391

Toàn văn không sẵn có

14
Satow’s Diplomatic Practice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satow’s Diplomatic Practice

Murray, Stuart

The Hague Journal of Diplomacy, 2011, Vol.6(1-2), pp.226-227

E-ISSN: 1871-1901 ; E-ISSN: 1871-191X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/187119111X557391

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2011  (3)
 3. 2012đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Mục từ tham khảo  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Murray, Stuart
 2. Murray, S
 3. Bjola, Corneliu
 4. Pigman, Geoffrey Allen
 5. Criekemans, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...