skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Murphy, Kristina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Officers as Mirrors

Bradford, Ben ; Murphy, Kristina ; Jackson, Jonathan

British Journal Of Criminology, 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azu021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Community Collaboration in Counterterrorism: Do Social Identities and Perceptions of Legitimacy Mediate Reactions to Procedural Justice Policing?

Madon, Natasha S ; Murphy, Kristina ; Cherney, Adrian

British Journal Of Criminology, 2017, Vol. 57(5), pp.1144-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azw053

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Cooperation With Police in a Diverse Society

Murphy, Kristina ; Cherney, Adrian

The British Journal of Criminology, 2012, Vol. 52(1), pp.181-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0955 ; E-ISSN: 1464-3529 ; DOI: 10.1093/bjc/azr065

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivating Compliance Behavior Among Offenders: Procedural Justice or Deterrence?

Murphy, Kristina ; Bradford, Ben ; Jackson, Jonathan; Holtfreter, Kristy (Editor)

Criminal Justice and Behavior, January 2016, Vol.43(1), pp.102-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0093-8548 ; E-ISSN: 1552-3594 ; DOI: 10.1177/0093854815611166

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimenting with procedural justice policing

Murphy, Kristina ; Tyler, Tom

Journal of Experimental Criminology, 2017, Vol.13(3), pp.287-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1573-3750 ; E-ISSN: 1572-8315 ; DOI: 10.1007/s11292-017-9300-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting Muslims’ cooperation with police in counter-terrorism

Murphy, Kristina ; Madon, Natasha S ; Cherney, Adrian

Policing: An International Journal, 21 August 2017, Vol.40(3), pp.544-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-951X ; E-ISSN: 1758-695X ; DOI: 10.1108/PIJPSM-05-2016-0069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing terrorism with procedural justice: The role of police legitimacy and law legitimacy

Cherney, Adrian ; Murphy, Kristina

Australian & New Zealand Journal of Criminology, December 2013, Vol.46(3), pp.403-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-8658 ; E-ISSN: 1837-9273 ; DOI: 10.1177/0004865813485072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Promoting police legitimacy among disengaged minority groups: Does procedural justice matter more?

Madon, Natasha S ; Murphy, Kristina ; Sargeant, Elise

Criminology & Criminal Justice, November 2017, Vol.17(5), pp.624-642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-8958 ; E-ISSN: 1748-8966 ; DOI: 10.1177/1748895817692849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does procedural justice matter to youth? Comparing adults' and youths' willingness to collaborate with police

Murphy, Kristina

Policing and Society, 02 January 2015, Vol.25(1), pp.53-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-9463 ; E-ISSN: 1477-2728 ; DOI: 10.1080/10439463.2013.802786

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Norms, Procedural Justice, and the Public’s Perceptions of Police Legitimacy

Antrobus, Emma ; Bradford, Ben ; Murphy, Kristina ; Sargeant, Elise; Mazerolle, Lorraine (Editor) ; Wickes, Rebecca (Editor) ; Somerville, Adele (Editor)

Journal of Contemporary Criminal Justice, May 2015, Vol.31(2), pp.151-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-9862 ; E-ISSN: 1552-5406 ; DOI: 10.1177/1043986214568840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile police community office: a vehicle for reducing crime, crime harm and enhancing police legitimacy?

Bennett, Sarah ; Newman, Mike ; Sydes, Michelle

Journal of Experimental Criminology, 2017, Vol.13(3), pp.417-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1573-3750 ; E-ISSN: 1572-8315 ; DOI: 10.1007/s11292-017-9302-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fostering cooperation with the police: How do ethnic minorities in Australia respond to procedural justice-based policing?

Murphy, Kristina ; Cherney, Adrian

Australian & New Zealand Journal of Criminology, August 2011, Vol.44(2), pp.235-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-8658 ; E-ISSN: 1837-9273 ; DOI: 10.1177/0004865811405260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching procedural justice and communication skills during police–community encounters: Results of a randomized control trial with police recruits

Rosenbaum, Dennis ; Lawrence, Daniel

Journal of Experimental Criminology, 2017, Vol.13(3), pp.293-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1573-3750 ; E-ISSN: 1572-8315 ; DOI: 10.1007/s11292-017-9293-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social identity and procedural justice in police encounters with the public: results from a randomised controlled trial

Sargeant, Elise ; Antrobus, Emma ; Murphy, Kristina ; Bennett, Sarah ; Mazerolle, Lorraine

Policing and Society, 02 October 2016, Vol.26(7), pp.789-803 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-9463 ; E-ISSN: 1477-2728 ; DOI: 10.1080/10439463.2014.989159

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, trust and cooperation with police: Testing the dominance of the process-based model

Sargeant, Elise ; Murphy, Kristina ; Cherney, Adrian

European Journal of Criminology, July 2014, Vol.11(4), pp.500-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-3708 ; E-ISSN: 1741-2609 ; DOI: 10.1177/1477370813511386

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dull compulsion or perceived legitimacy? Assessing why people comply with the law in Nigeria

Akinlabi, Oluwagbenga Michael ; Murphy, Kristina

Police Practice and Research, 04 March 2018, Vol.19(2), pp.186-201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1561-4263 ; E-ISSN: 1477-271X ; DOI: 10.1080/15614263.2018.1418170

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nurturing regulatory compliance: Is procedural justice effective when people question the legitimacy of the law?

Murphy, Kristina ; Tyler, Tom R. ; Curtis, Amy

Regulation & Governance, March 2009, Vol.3(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-5983 ; E-ISSN: 1748-5991 ; DOI: 10.1111/j.1748-5991.2009.01043.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encouraging public cooperation and support for police

Murphy, Kristina ; Hinds, Lyn ; Fleming, Jenny

Policing and Society, 01 June 2008, Vol.18(2), pp.136-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-9463 ; E-ISSN: 1477-2728 ; DOI: 10.1080/10439460802008660

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2012  (2)
 3. 2013đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (10)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Murphy, Kristina
 2. Murphy, K.
 3. Cherney, Adrian
 4. Cherney, A
 5. Sargeant, Elise

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...