skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Lok, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Murphy, James xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Use of Simulation to Teach Suicide Risk Assessment to Health Profession Trainees-Rationale, Methodology, and a Proof of Concept Demonstration with a Virtual Patient

Foster, Adriana ; Chaudhary, Neelam ; Murphy, James ; Lok, Benjamin ; Waller, Jennifer ; Buckley, Peter F

Academic psychiatry : the journal of the American Association of Directors of Psychiatric Residency Training and the Association for Academic Psychiatry, December 2015, Vol.39(6), pp.620-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1545-7230 ; PMID: 25026950 Version:1 ; DOI: 10.1007/s40596-014-0185-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lok, B
  2. Buckley, P.F.
  3. Buckley, Pf
  4. Foster, Adriana
  5. Murphy, James

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...