skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of Ame xóa Chủ đề: Rna xóa Tác giả/ người sáng tác: Murphy, Christine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tools for neuroanatomy and neurogenetics in Drosophila.(GENETICS)(Author abstract)(Report)

Pfeiffer, Barret D. ; Jenett, Arnim ; Hammonds, Ann S. ; Ngo, Teri - T B. ; Misra, Sima ; Murphy, Christine ; Scully, Audra ; Carlson, Joseph W. ; Wan, Kenneth H. ; Laverty, Todd R. ; Mungall, Chris ; Svirskas, Rob ; Kadonaga, James T. ; Doe, Chris Q. ; Eisen, Michael B. ; Celniker, Susan E. ; Rubin, Gerald M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 15, 2008, Vol.105(28), p.9715(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Teri-T B. Ngo
  2. Laverty, Todd R.
  3. Hammonds, Ann S.
  4. Murphy, Christine
  5. Celniker, Susan E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...